Open SmartBurner Screenshot

The screenshot shows you the main interface of Open SmartBurner.